KODUKORD

Muusikastuudio Loomeviis kodukord

Kehtib alates 12.06.2018

1. Muusikastuudio lahtioleku ajad ja tegevuse korraldus.

1.1 Muusikastuudio on avatud argipäevadel ajavahemikul 10.00-20.00 lähtuvalt

tunniplaanist.

1.2 Vajaduse korral ja kokkuleppel õpetajaga viiakse muusikalisi tegevusi läbi ka

nädalavahetustel.

1.3 Muusikastuudios osaleja muusikalise tegevuse hulka kuulub tunnisisene ja tunniväline tegevus. Kõik osalejad saavad osa mõlemist.

1.3.1 Tunnisisene tegevus- toimub iganädalaselt tunniplaani ja määratud

koormuse järgi.

1.3.2 Tunniväline tegevus- jaotub ära hooaja peale ja selle alla kuuluvad

kontserdid, salvestused, lisaproovid, konkursidel ja festivalidel osalemine.

1.3.3 Tunnivälise tegevuse koormus võib olla osalejatel erinev ja selle määrab

õpetaja.

1.3.4 Õpetajal on õigus vajadusel viia tunniplaanis läbi väikseid muudatusi, näiteks kui õpetaja osaleb enesetäiendusel; õpilastega salvestamisel või esinemistel; õppematerjali koostamise juures; õpilastega rahvusvahelistel kontsertidel või festivalidel.

1.4 Muusikastuudios riiklikel pühadel tunde ei toimu.

1.5 Muusikastuudio vaheajad on

1.5.1 vaheaeg 22.10-28.10. 2018

1.5.2 vaheaeg 24.12-06.01.2019

1.5.3 vaheaeg 25.02-03.03.2019

1.5.4 vaheaeg  22.04-28.04.2019

1.5.5 juuni-august on laulustuudio suvevaheajal.

1.6 Muusikastuudio muusikaliste tegevuste hooaeg kestab 9 kuud aastas, september-mai.

1.7 Erandjuhtudel ja kokkuleppel õpetajaga viiakse muusikalisi tegevusi läbi ka

hooajaväliselt.

2. Stuudio heakord.

2.1 Osaleja arvatakse muusikastuudio nimekirja, kui osaleja või osaleja esindaja täidab kodulehe registreerimisavalduse ja kinnitab selle.

2.2 Kui sa käid igas tunnis kohal, on sinu areng tagatud.

2.3 Hoolitse, et sa jõuaks tundi õigeaegselt, hilinemine segab sinu sõpru ja juhendajat.

2.4 Hoolitse, et sul oleksid vahetusjalatsid ja õppematerjalid igaks tunniks kaasas.

2.5 Palun jäta välisjalatsid selleks ettenähtud kohta.

2.6 Palun korista joonistus- ja lugemisnurk enda järelt ära.  

2.7 Sul on stuudio poolt korraldatavatel kontserditel võimalus esineda.

2.8 Kui sa ei võta kontserdist osa, tuleb sellest juhendajale teada anda.

2.9 Oleme üksteise suhtes heatahtlikud ja viisakad. Ooteruumis oleme vaiksed.

3. Info jagamine

3.1 Muusikastuudio ametlik info on üleval infostendil, kodulehel www.loomeviis.ee,

muusikastuudio Facebook'i lehel ja saadetakse ka e- posti teel.

3.2 Lapsevanemal on kohustus hoida end kursis muusikastuudios toimuvaga läbi kodulehe, võimalusel läbi muusikastuudio Facebook´i lehe ja talle saadetud infokirjade kaudu.

4. Vastuvõtmise kord ja puudumiste arvestamine.

4.1 Pisipõnni loomingustuudiosse, Laulu-mängustuudiosse, Ansamblistuudiosse, kuni 12 aastaste Solistiõppesse, Pillistuudiosse ja Fotostuudiosse võetakse osaleja vastu igal ajal hooaja vältel, kui osaleja või osaleja esindaja täidab Loomeviisi kodulehel oleva registreerimisvormi ja esitab allkirjastatud sisseastumisavalduse.

4.2 Vokaalstuudiosse võetakse osaleja vastu pärast ettelaulmist, õpetaja soovitust ja kui osaleja või osaleja esindaja täidab Loomeviisi kodulehel oleva registreerimisvormi ja esitab allkirjastatud sisseastumisavalduse.

4.3 Elektroonilise muusika kursused kuulutatakse välja teatud perioodideks hooaja vältel ning registreerimine toimub kodulehel oleva registreerimisvormi alusel.

4.4 Puudumisi ei arvestata osalustasust maha

4.5 Kui õpetaja haigestub, teatatakse sellest e-posti või telefoni teel.

4.6 Kui õpetaja osaleb koolitusel, teatatakse sellest infostendil, Facebookis, kodulehel ja e-posti teel.

4.7 Õpetaja puudumisel tunnid asendatakse.

4.8 Kui osaleja jääb puuduma, on kohustus teatada sellest age.loomeviis@gmail.com hiljemalt esimeseks tunniks, kuhu osaleja ei saa tulla.

4.9 Muusikastuudios saab puudutud rühmatunnid asendada teistes samavanuselistes rühmades osalejale sobival kuul ja kuupäeval, arvestades hooaja pikkust ja tunniplaani.

4.10 Soolotunnid asendatakse kokkuleppel õpetajaga.

4.11 Noortestuudios saab soolotunni aegu õpilaste vahel vahetada. Tunni aja vahetab

õpilane ise ja peab sellest enne tundi teavitama oma õpetajat.

5. Osalustasu arvestamine ja maksmine, soodustused

5.1 Osalustasu tähendab kohamaksu.

5.2 Lapsevanem tasub osalustasu hooaja jooksul toimuvate tunnisiseste ja tunniväliste tegevuste eest.

5.3 Osalustasu arvestatakse kokku aasta peale ja selle sees on nii tunnisisene, kui

tunniväline tegevus.

5.4 Osalustasu määratakse vastavalt osaleja tegevuste koormusele.

5.5 Tegevuste koormused ja hinnad on ära toodud muusikastuudio hinnakirjas.

5.6 Osalustasu tasutakse kord kuus, kord poolaastas või aastamaksena.

5.6.1 Kord kuus tasutakse osalustasu samal kuul sama kuu eest 10. kuupäevaks.

5.6.2 Kord poolaastas tasutakse osalustasu 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Poolaasta maksele rakendub soodustus kogu aasta summa ulatuses -10%

5.6.3 Kord aastas tasutakse osalustasu 10. septembriks. Aasta maksele rakendub soodustus üks kuu tasuta osalemist.

5.7 Osalustasu saab maksta muusikastuudio poolt e-postile saadetud arve alusel.

5.7.1 Lastevanemad, kelle lapsed on vanuses 0-6 aastat ja täiskasvanud alates 27. eluaastast, tasuvad osalustasu Loomeviis OÜ arvelduskontole   EE787700771003112460.

5.7.2 Laste ja noorte eest, vanuses 7-26 eluaasat tasutakse osalustasu Loomeviis MTÜ arvelduskontole EE687700771003192859.

5.8 Lahkumisest tuleb teatada muusikastuudio Loomeviis e-postile age.loomeviis@gmail.com.

5.9 Kuupõhiselt makstud osalustasu arvestatakse osaleja lahkumisest teatamisest kuni kalendrikuu lõpuni.

5.10 Poolaasta ja aasta makseid tagasi ei arvestata.

5.11 Riiklikele pühadele jäävaid tunde osalustasudest maha ei arvestata.

5.12 Vaheaegadele jäävaid tunde osalustasust maha ei arvestata.

5.13 Lapsevanem tasub suvekuude osalustasu (juuni, juuli, august kokkuarvestatult) 20 eurot 10. juuniks 2019. Sellega on tagatud koht järgmiseks hooajaks.

5.14 Konkurside osaluse tasub lapse eest lapsevanem.

5.15 Rahvusvahelised konkursid ja välissõidud tasub lapsevanem, juhul kui muusikastuudio ei ole saanud selleks otstarbeks rahastust mujalt.

5.16 Kui lapsevanem soovib muusikastuudio tegevuseks annetada, võib seda igal ajahetkel teha.