KODUKORD

Erahuvikool Loomeviis kodukord

Kehtib alates 12.07.2019

1. Loomeviisi lahtioleku ajad ja tegevuse korraldus

1.1 Erahuvikool Loomeviis on avatud argipäevadel ajavahemikul 10.00-20.00 lähtuvalt tunniplaanist.

1.2 Vajaduse korral ja kokkuleppel õpetajaga viiakse muusikalisi tegevusi läbi ka

nädalavahetustel.

1.3 Erahuvikoolis osaleja muusikalise tegevuse hulka kuulub tunnisisene ja tunniväline tegevus. Kõik osalejad saavad osa mõlemist.

1.3.1 Tunnisisene tegevus- toimub iganädalaselt tunniplaani ja määratud

koormuse järgi.

1.3.2 Tunniväline tegevus- jaotub ära hooaja peale ja selle alla kuuluvad

kontserdid, salvestused, lisaproovid, konkursidel ja festivalidel osalemine.

1.3.3 Tunnivälise tegevuse koormus võib olla osalejatel erinev ja selle määrab

õpetaja.

1.3.4 Õpetajal on õigus vajadusel viia tunniplaanis läbi väikseid muudatusi, näiteks kui õpetaja osaleb enesetäiendusel; õpilastega salvestamisel või esinemistel; õppematerjali koostamise juures; õpilastega rahvusvahelistel kontsertidel või festivalidel.

1.4 Erahuvikoolis riiklikel pühadel tunde ei toimu.

1.5 Koolivaheajad 2019/2020 õppeaastal on:

1.5.1 vaheaeg 21.10-27.10. 2019

1.5.2 vaheaeg 23.12. 2019-05.01.2020

1.5.3 vaheaeg 24.02-01.03.2020

1.5.4 vaheaeg  20.04-26.04.2020

1.5.5 juuni-august on Erahuvikool Loomeviis üldjuhul suvevaheajal.

1.6 Erahuvikooli muusikaliste tegevuste hooaeg kestab 9 kuud aastas, september-mai.

1.7 Erandjuhtudel ja kokkuleppel õpetajaga viiakse muusikalisi tegevusi läbi ka

hooajaväliselt.

2. Loomeviisi heakord

2.1 Osaleja arvatakse Loomeviisi nimekirja, kui osaleja või osaleja esindaja täidab kodulehe registreerimisavalduse ja kinnitab selle.

2.2 Kui sa käid igas tunnis kohal, on sinu areng tagatud.

2.3 Hoolitse, et sa jõuaks tundi õigeaegselt, hilinemine segab sinu sõpru ja juhendajat.

2.4 Hoolitse, et sul oleksid vahetusjalatsid ja õppematerjalid igaks tunniks kaasas.

2.5 Palun jäta välisjalatsid selleks ettenähtud kohta.

2.6 Palun korista joonistus- ja lugemisnurk enda järelt ära.  

2.7 Sul on stuudio poolt korraldatavatel kontserditel võimalus esineda.

2.8 Kui sa ei võta kontserdist osa, tuleb sellest juhendajale teada anda.

2.9 Oleme üksteise suhtes heatahtlikud ja viisakad. Ooteruumis oleme vaiksed.

3. Info jagamine

3.1 Erahuvikool Loomeviis ametlik info on üleval infostendil, kodulehel www.loomeviis.ee, Loomeviisi Facebook'i lehel ja saadetakse ka e-posti teel.

3.2 Lapsevanemal on kohustus hoida end kursis Loomeviisis toimuvaga läbi kodulehe, võimalusel läbi Loomeviisi Facebook´i lehe ja talle saadetud infokirjade kaudu.

4. Vastuvõtmise kord ja puudumiste arvestamine

4.1 Laulu-mängustuudiosse, Ansamblistuudiosse, kuni 12 aastaste Solistiõppesse, Vokaalstuudiosse ja Pillistuudiosse võetakse osaleja vastu igal ajal hooaja vältel, kui osaleja või osaleja esindaja täidab Loomeviisi kodulehel oleva registreerimisvormi ja esitab allkirjastatud sisseastumisavalduse.

4.2 Vokaalstuudiosse võetakse osaleja vastu pärast ettelaulmist, õpetaja soovitust ja kui osaleja või osaleja esindaja täidab Loomeviisi kodulehel oleva registreerimisvormi ja esitab allkirjastatud sisseastumisavalduse.

4.3 Elektroonilise muusika kursused kuulutatakse välja teatud perioodideks hooaja vältel ning registreerimine toimub kodulehel oleva registreerimisvormi alusel.

4.4 Puudumisi ei arvestata õppemaksust maha.

4.5 Õppeaasta vältel ette tulevate pikemate puudumiste (al. 1 kuu) korral, kohaldub kohatasu:

- laulu-mängustuudios ja ansamblitsuudios 20 eurot kuus

- ansambel+soolo 50 eurot kuus

- solistiõpe, vokaalstuudio, klaver ja viiul 40 eurot kuus

- kitarr ja ukulele 20 eurot kuus

-solfedžo 20 eurot kuus

4.6 Kui õpetaja haigestub, teatatakse sellest e-posti, telefoni või Facebooki teel.

4.7 Kui õpetaja osaleb koolitusel, teatatakse sellest infostendil, Facebookis, kodulehel ja e-posti teel.

4.8 Õpetaja puudumisel tunnid asendatakse.

4.9 Kui osaleja jääb puuduma, palume teatada sellest info.loomeviis@gmail.com hiljemalt esimeseks tunniks, kuhu osaleja ei saa tulla.

4.9 Erahuvikoolis saab puudutud rühmatunnid asendada teistes samavanuselistes rühmades osalejale sobival kuul ja kuupäeval, arvestades hooaja pikkust ja tunniplaani.

4.10 Soolotunnid asendatakse kokkuleppel õpetajaga.

4.11 Vokaalstuudiostuudios saab soolotunni aegu õpilaste vahel vahetada. Tunni aja vahetab õpilane ise ja peab sellest enne tundi teavitama oma õpetajat.

5. Õppemaksu arvestamine ja maksmine, soodustused

5.1 Õppemaksu saab tasuda kord õppeaastas, kord poolaastas või kuupõhiselt. Kohustuslik õppemaksu periood on september kuni mai (kaasa arvatud).

5.2 Lapsevanem tasub õppemaksu hooaja jooksul toimuvate tunnisiseste ja tunniväliste tegevuste eest.

5.3 Õppemaksu arvestatakse kokku õppeaasta peale ja selle sees on nii tunnisisene, kui tunniväline tegevus.

5.4 Õppemaks määratakse vastavalt osaleja tegevuste koormusele.

5.5 Tegevuste koormused ja hinnad on ära toodud Loomeviisi hinnakirjas.

5.6  Erahuvikoolis Loomeviis on võimalik saada õpingute eest tasutud summadelt tulumaksu tagastust.

5.6.1 Kord kuus tasutakse õppemaks samal kuul sama kuu eest 10. kuupäevaks.

5.6.2 Kord poolaastas tasutakse õppemaks 10. septembriks ja 10. jaanuariks. 

5.7 Õppemaks tasutakse Loomeviisi poolt e-postile saadetud arve alusel Loomeviis MTÜ arvelduskontole EE687700771003192859.

5.8 Laps arvatakse erahuvikoolist Loomeviis välja lapsevanema kirjaliku avalduse alusel, mille palume esitada kuuajalise etteteatamisega meilile: info.loomeviis@gmail.com

5.9 Kuupõhiselt makstud õppemaksu arvestatakse osaleja lahkumisest teatamisest kuni kalendrikuu lõpuni.

5.10 Poolaasta ja aasta makseid tagasi ei arvestata.

5.11 Riiklikele pühadele jäävaid tunde õppemaksust maha ei arvestata.

5.12 Vaheaegadele jäävaid tunde osalustasust maha ei arvestata.

5.13 Lapsevanem tasub suvekuude osalustasu (juuni, juuli, august kokkuarvestatult) 20 eurot 10. juuniks 2019. Sellega on tagatud koht järgmiseks hooajaks.

5.14 Konkurside osaluse tasub lapse eest lapsevanem.

5.15 Rahvusvahelised konkursid ja välissõidud tasub lapsevanem, juhul kui Erahuvikool Loomeviis ei ole saanud selleks otstarbeks rahastust mujalt.

5.16 Kui lapsevanem soovib erahuvikooli tegevuseks annetada, võib seda igal ajahetkel teha.